σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Προσκόμιση δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων Β' ΚΥΚΛΟΥ έως και την Παρασκευή 10/02/2017.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics», καλούμε τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει την αίτησή τους ηλεκτρονικά (16/12/2016 - 31/1/2017, Β΄ΚΥΚΛΟΣ Υποβολής αιτήσεων), να αποστείλουν, έως και την Παρασκευή 10/2/2017, φάκελο με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω στην παρούσα ανακοίνωση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική αίτηση τους.

Ο φάκελος θα έχει την ένδειξη: 

ΠΡΟΣ: ΕΕΔΕ

Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,

Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

-   Δικαιολογητικά για την πράξη «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics – Β ΚΥΚΛΟΣ»

-   Ονοματεπώνυμο

-   Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

-   Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση)

Τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία πιστοποιούν τα όσα δηλώσατε στην αίτηση σας) :

  • Την Αίτηση Συμμετοχής  
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου  ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας εν ισχύ την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).
  • Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας.
  • Ένα από τα παρακάτω δύο (Α ή Β) δικαιολογητικά:

(Α)  Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (πριν από 31/01/2017) ή

(Β) Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,) . Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλλει ΥΔ στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

  • Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ) ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και για αυτό και για αυτό θα τους ζητηθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που επιλεχθούν.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα καταρτιστεί ο κατάλογος των επιλεγέντων και των επιλαχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 25 255 από σταθερό τηλέφωνο.