σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανακοίνωση Επιλαχόντων - Πίνακας Κατάταξης

Σε συνέχεια της έκδοσης των αποτελεσμάτων (δείτε τα ΕΔΩ ) για τους επιλαχόντες και του πίνακα κατάταξης του συνόλου των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πράξη με τίτλο «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ, ενημερώνουμε τους επιλαχόντες ότι προκειμένου να ενταχθούν στο οριστικό Μητρώο,  πρέπει να αποστείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και 23 Νοεμβρίου 2016) στη διεύθυνση:

ΕΕΔΕ

Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,

Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

Με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»

Τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία πιστοποιούν τα όσα δήλωσαν στην αίτηση τους) :

  • Την Αίτηση Συμμετοχής τους
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  • Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου ή αντίγραφο τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ/Ε.Π.Α.Σ/Ε.Π.Α.Λ ή αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας  ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014 ( εισοδήματα του 2014 ) 
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας τους βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ( έως 31/5/2016 ), μαζί με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
  • Ατομικό Σχέδιο Δράσης ή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης . Υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ)  ότι έχει ολοκληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων ( 31/05/2016 ) και ότι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
  • Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ) ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  • Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ) στην οποία να αναφέρεται ότι, εφόσον επιλεχθούν, θα συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι μόνο στην πράξη «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics» που υλοποιεί η ΕΕΔΕ και σε καμία άλλη πράξη κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας

Οι επιλαχόντες θα ενταχθούν οριστικά στο πρόγραμμα σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους (της περιφέρειας στην οποία εκδήλωσαν το ενδιαφέρον), την ακρίβεια των στοιχείων που δήλωσαν στην αίτηση τους και πρωτίστως με τη διαθεσιμότητα των θέσεων που θα υπάρχουν στην περιφέρεια προτίμησης τους.

Σημείωση: Οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και για αυτό τους ζητείται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 25 255 από σταθερό τηλέφωνο.